Tramontane ?

Tramontane: Een wind uit noordwestelijke sector die over het Languedoc en de Roussillon waait. De Tramontane is een hevige, droge en koude wind die met windstoten waait. De Tramontane komt elk seizoen voor. Zoals de mistral vertoont hij een zeer uitgesproken dagelijkse schommeling in intensiteit.
De tramontane kwijt zijn: “… zijne bezinning verloren hebben; buiten westen zijn, van zijn stuk zijn; dronken zijn…”

“De zeelieden zullen bij hun drukke vaart op Genua, Venetie en Triest er dikwijls hun voordeel mee gedaan hebben. Ze zullen hun spijt erover uitgedrukt hebben, als ze dien wind niet meer in de zeilen hadden en in katzwijm lagen, dat ze hun tramontane kwijt waren.”

De uitdrukking zal derhalve beduiden: “Niet meer tot handelen of goed handelen in staat zijn, doordat men zijn bezinning verloren heeft.”

Zijn de mensen niet meer tot handelen of tot goed handelen in staat omdat zij hun bezinning verloren hebben? Dat wordt al sinds mensenheugnis beweerd en, eerlijk gezegd, volstaat een blik rondom ons niet om te bevestigen dat wij het Ruimteschip Aarde aan topsnelheid naar de totale chaos aan het sturen zijn?

“Ordo ab Chao” zeggen de Vrijmetselaars, “Orde uit de Chaos”.
De tweede wet van de thermodynamica, de entropiewet, toont het tegendeel aan: Elk georganiseerd systeem evolueert naar de desintegratie, de chaos.

Als wij dan al onze tramontane kwijt zijn, dan kunnen we misschien de Don Quichotte en de Gargantua-Pantagruel in ons wakker maken om met voorbeelden van herontdekt obscurantisme, vrolijke anonimiteit, domme pech en met helder verlichte geesten onze wereld weer de wind in de zeilen te geven door overal windmolens te plaatsen, de tafel te dekken met biologische voeding en … de draak te steken met alle betweters die de touwtjes van de “officiële kennis” in handen willen hebben en houden.

Biologische voeding, groene energie, fietsen, computergrafiek, communicatie… kortom blijmoedige anarchie om het zeilen van de wereld en ons kortstondige aandeel erin weer tramontane te geven…

Talen zijn geen grens, alle artikels zijn welkom… English, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Esperanto, Solresol… in Babylonia hoort iedereen thuis.


Tramontane: un vent du nord-ouest qui souffle dans le Languedoc-Roussillon. La Tramontane est un vent violent, sec et froid qui souffle en rafales en toutes saisons. Comme le mistral, il montre des variations d’intensité importantes au jour le jour.
Avoir perdu la tramontane:”… avoir perdu la raison; être inconscient, avoir perdu contenance; être ivre…”

“Les marins en auront tiré souvent leur profit lors de leurs pérégrinations entre Gênes, Venise et Trieste. Ils auront exprimé leur tristesse lorsqu’ils n’avaient plus ce vent dans leurs voiles et se pâmaient, qu’ils avaient perdu leur tramontane.”

L’expression signifie donc: “Ne plus être capable d’agir ou de bien agir, pour cause d’avoir perdu la raison.”

L’homme, n’est-il plus capable d’agir ou de bien agir, pour cause d’avoir perdu la raison? C’est ce qu’on prétend de tous temps et, franchement, ne suffit-il pas de regarder autour de soi pour se rendre compte que nous sommes en train de piloter à toute allure le vaisseau Terre vers le chaos total?

“Ordo ab Chao”, disent les franc-maçons, “L’Ordre à partir du Chaos”.
Mais la deuxième loi de la thermodynamique, la loi de l’entropie démontre le contraire: Tout système organisé évolue vers la désintégrations, le chaos.

Si nous avons perdu notre tramontane, il serait peut-être temps de réveiller en nous le Don Quichotte et le Gargantua-Pantagruel afin de redonner à notre terre le vent en poupe avec des exemples d’obscurantisme redécouverts, d’anonymat joyeux, de malchance idiote et avec des esprits éclairés, en construisant partout des moulins-à-vent, en couvrant nos tables de nourriture biologique et… en ridiculisant les pédants qui veulent tenir et garder les ficelles du “savoir officiel”.

La nourriture biologique, l’énergie verte, la bicyclette, l’infographie, la communication… bref, l’anarchie joyeuse pour redonner la tramontane à la Terre et à notre court passage ici…

La langue ne constitue pas une barrière, tous les articles sont les bienvenus… en Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Esperanto, Solresol… il y a de la place pour tout le monde en Babylonie.

Leave a Reply